برچسب: کامبیز غفوری

پرسش و پاسخ با همراهی کامبیز غفوری; سرکوب در داخل و مذاکره در خارج،جمهوری اسلامی با ایران چه می کند؟

کامبیز غفوری

کامبیز غفوری به پرسش هایی در پیوند با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین ، بیرحمی رژیم در برخورد با اعتراضات اصفهان و تبعات آن برای دوام سیاسی حکومت و دستگیری دو برادر ایرانی تبار سوئدی به اتهام جاسوسی پاسخ می دهد.