برچسب: فریدون خاوند

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی فریدون خاوند: ابعاد اقتصادی اعتراضات و اعتصابات سراسری

فریدون خاوند

دکتر فریدون خاوند به پرسش هایی در پیوند با بیانیه ۵ اقتصاددان ایرانی برای رفع چالش های اقتصادی موجود،بی توجهی حکومت اسلامی به توسعه و نوسازی اقتصاد ، اجحاف در حق زنان . تحصیلکرده در جامعه ایران و خروج روز افزون سرمایه ها از کشور پاسخ می دهد