برچسب: علیرضاکیانی

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی علیرضاکیانی-در حاشیه کنفرانس خبری شاهزاده :پیامدها و پرسش ها

علیرضا کیانی

علیرضا کیانی سردبیر نشریه فریدون به پرسش هایی در پیوند با محتوای فریدون، اظهارات بی پایه و اساس خامنه ای در مورد اصالت« قزاق» فارابی، چشم انداز احیای برجام و پیامد کنفرانس مطبوعاتی اخیر شاهزاده پاسخ می دهد.