برچسب: عرفان حلقه

پرسش و پاسخ از لندن : نگاهی به عرفان حلقه و اعتراضات سراسری با محمدعلی طاهری

محمدعلی طاهری

در این برنامه بنیانگذار عرفان حلقه اهداف این مکتب و مشکلات خود با رژیم ازجمله صدور ۲ حکم اعدام را مورد بررسی قرار داده و نیز به پرسش هایی در ارتباط با اعتراضات و اعتصابات جاری در ایران پاسخ می دهد.