برچسب: عباس پهلوان

«پرسش و پاسخ از لندن با همراهی عباس پهلوان: رونمایی از کتاب «مثلا خاطرات

https://www.youtube.com/watch?v=054H3_8zQ28

عباس پهلوان روزنامه نگار پیش کسوت که از لوس آنجلس به لندن آمده به پرسش هایی در پیوند با جنبش روشنفکری کشور که مجله فردوسی به سردبیری وی برای ۱۴ سال سمبل آن بود و نیز برخی مسایل سیاسی ایران بعد از انقلاب پاسخ می دهد.