برچسب: رامین کامران

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رامین کامران: توصیه ها برای براندازی رژیم

رامین کامران

دکتر رامین کامران به پرسش هایی در پیوند با هراس از فروپاشی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی پاسخ می دهد . آیا اعتصابات و اعتراضات سراسری راه را برای براندازی نظام هموار خواهد کرد ؟ این نویسنده و پژوهشگر همچنین از نگاه متفاوت خود به پروژه ربایش مسیح علینژاد و چشم انداز احیای برجام می گوید  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی دکتر رامین کامران :چگونه جنبش های اعتراضی پیروز می شوند؟

رامین کامران

رامین کامران نویسنده و پژوهشگر به پرسش ها در مورد چگونگی پیروزی جنبش های اعتراضی بر رژیم جمهوری اسلامی و راهکارها برای دستیابی به آزادی و دمکراسی در کشور پاسخ می دهد