برچسب: جواد متولی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی جواد متولی: هراس نظام از گسترش اعتراضات و اعتصابات

جواد متولی

جواد متولی روزنامه نگار مقیم ترکیه به پرسش هایی در مورد مشکلات فعالیت روزنامه نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه و نیز مطالبات کارگران و معلمان معترض در ایران و هراس حکومت از گسترش اعتراضات و اعتصابات پاسخ می دهد