برچسب: بیژن کیان

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی بیژن کیان: جمهوری اسلامی بدنبال آدمکش های ارزان در افغانستان

بیژن کیان

بیژن کیان ، کارشناس امنیت ملی در آمریکا به پرسش هایی در پیوند با دلایل سقوط افغانستان به دامن طالبان ، ،روابط جمهوری اسلامی با طالبان، و چگونگی توانمد سازی اپوزیسیون پاسخ می دهد.