برچسب: بیژن جیر سرایی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی بیژن جیر سرایی: ایران از نگاه آلمان

بیژن جیر سرایی

بیژن جیر سرایی نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان و سخنگوی حزب لیبرال در کمیته روابط خارجی است . او در این گفتگو با بیژن فرهودی از داستان مهاجرت خود به آلمان ، فعالیتهایش در مجلس و دیدگاه های خود و اروپا نسبت به وضعیت ایران میگوید.