برچسب: امیر حسین اعتمادی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر حسین اعتمادی

امیر حسین اعتمادی

امیر حسین اعتمادی تحلیلگر مسایل ایران در واشنگتن به پرسش هایی در پیوند با سقوط افغانستان به دست طالبان ،تبعات آن برای منطقه و ایران ،مسئولیت خامنه ای در قتل عام مردم بخاطر مخالفت اولیه با واردات واکسن کرونا و آینده اپوزیسیون ایران پاسخ می دهد.