پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی دکتر رامین کامران :چگونه جنبش های اعتراضی پیروز می شوند؟

رامین کامران

رامین کامران نویسنده و پژوهشگر به پرسش ها در مورد چگونگی پیروزی جنبش های اعتراضی بر رژیم جمهوری اسلامی و راهکارها برای دستیابی به آزادی و دمکراسی در کشور پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی شیرین عبادی: بررسی دو گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر ایران

شیرین عبادی

شیرین عبادی به پرسش های بیژن فرهودی در مورد گزارشهای سازمان ملل و عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله وضعیت بازداشت شدگان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ و نیز پرسش های توییتری مخاطبان برنامه پاسخ می دهد.

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی محمدرضا حیدری:جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا و اروپا

محمدرضا حیدری

محمدرضا حیدری دیپلمات پیشین و سخنگوی کمپین سغارت سبز به پرسش های بیژن فرهودی و کاربران در مورد جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا و اروپا و لزوم یکپارچگی اپوزیسیون برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی علی صدرزاده

علی صدرزاده

علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و دنیای عرب به پرسش های بیژن فرهودی در مورد اوضاع متلاطم خاورمیانه و نقش ایران در بحران های منطقه پاسخ می دهد. پرسش های توییتری کاربران را نیز با مهمان برنامه که در فرانکفورت ضبط شده در میان می گذاریم.