Posts: 142

Bijan Farhoodi

http://bijanfarhoodi.com

Latest Posts by the Author

 1. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی حسن داعی: وضعیت جنبش مردمی و موقعیت رژیم
 2. پرسش و پاسخ از لندن بابیژن فرهودی و همراهی مهناز شیرالی: آیا اپوزیسیون مقدس است؟
 3. پرسش و پاسخ از لندن با فاطمه سپهری، چگونگی رهایی از استبداد آخوندها در ایران
 4. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری: ایران در چهار راه حوادث
 5. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی طاهره عبدلی; حجاب بی حجاب: اتحاد در برابر درماندگی نظام
 6. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی محمدرضا عالی پیام (هالو) : امام زمان یا رضا پهلوی؟
 7. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی جواد متولی: هراس نظام از گسترش اعتراضات و اعتصابات
 8. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی علیرضاکیانی-در حاشیه کنفرانس خبری شاهزاده :پیامدها و پرسش ها
 9. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی حسن داعی: جایگاه رضا پهلوی در جنبش براندازی
 10. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی رضا تقی زاده: شاهزاده و رهبری سیاسی فردای ایران
 11. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی دامون گلریز؛ نقش شاهزاده در اعتراضات سراسری: همراهی یا رهبری؟
 12. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مهناز شیرآلی؛ از ریزش متروپل تا فروپاشی رژیم
 13. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امین سوفیامهر; خیزش دوباره ایران: جمهوری اسلامی تا کی دوام می آورد؟
 14. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی سید کریم
 15. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امیر طاهری: ایران در راه انفجار؟
 16. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی سام رجبی: پایان وسط بازی پرویز پرستویی
 17. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی حسن داعی: قمار خطرناک خامنه ای
 18. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی ناصر کرمی: در خدمت و خیانت روزنامه نگاران
 19. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی سارا عابدی: مبارزه زنان سینماگر با باجگیری جنسی
 20. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا تقی زاده: تبعات شکست روسیه برای ایران